Datum Anlass Ort / Treffpunkt Zeit Bemerkung
18. Juni 2021 Generalversammlig Ohregribler Käller 19:00 gemäss iiladig
21. August 2021 Uftritt Privat 19:00 gemäss Uffgebots-Mail
19. November 2022 Ohregribler Gala San Francisco Saal,
Kongräss Center Basel
d`Byyljee gits bi aim vo de Aggdive
Datum Anlass Ort / Treffpunkt Zeit Bemerkung